• Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Българската асоциация на спортните журналисти (БАСЖ) - basj.bg, Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта, че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта.

 • Лична информация (лични данни), която предоставяте и/или изпращате на нашия Уебсайт чрез електронна поща, при регистрация или по друг начин, ще бъде използвана от БАСЖ в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, които качите на Уебсайта или изпратите към него чрез електронна поща - като статии, въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост. Чрез своя Уебсайт БАСЖ събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация (напр.: Вашето име, телефонен номер или e-mail адрес), която сте предоставили доброволно при доброволното си кандидатстване за членство.

 • Собственост над Съдържанието 
  Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само целият текст и всички изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. 
  Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на БАСЖ, е изрично забранено.
  Използването на Съдържание от Уебсайта без задължително позоваване на BASJ.BG с активен линк към материала е забранено.
  При използване на материали от раздел "Препоръчано от медиите" задължително да се цитира авторът и/или първоизточникът.

 • Използване на Уебсайта 
  БАСЖ разрешава да използвате Уебсайта, както следва: 
  *Вие имате право да разглеждате Уебсайта, както и да отпечатвате извадки от Съдържанието единствено и само за нетърговски, цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост; 
  *не може да използвате изображения на хора или места без изричното писмено разрешение на БАСЖ; 
  *забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на БАСЖ; 
  *забранено е използването на Уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона. 
  * БАСЖ има право да преустанови достъпа Ви до Уебсайта, в случай, че е получено уведомление за нарушение в сайта или в случаите, когато потребител наруши настоящите Условия, включително чрез действия, които се определят като Злоумишлени. 
  *Регистриран редовен член на БАСЖ, заплатил членски внос към съответния период, може да използва текстово и снимково съдържание от Уебсайта в своята медиа, само срещу задължително позоваване на източника - сайта на Българската асоциация на спортните журналисти BASJ.BG, както и с добавяне на активен линк към BASJ.BG.
  *При желание от лица, които не са редовни членове на БАСЖ, да ползват част или цялото Съдържание на нашия Уебсайт, моля да се обърнат за информация относно условията към БАСЖ на електронен адрес office@basj.bg.

  Приложимо право
  За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
  Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.